Naktsmītnes

IZCENOJUMI NAKTSMĪTNĒS

Veids Mērvienība Cena ar PVN 12% Piezīmes
Minimāli labiekārtots diennakts 5.10 EUR 3. stāvs
Daļēji labiekārtots diennakts 6.39 EUR 4., 5. stāvs
Labiekārtots diennakts 7.17 EUR 2. stāvs
Luksus diennakts 10.00 EUR 4., 5. stāvs
NOMETNĒM Virs 25 cilvēkiem
Minimāli labiekārtots diennakts 3.19 EUR
Daļēji labiekārtots diennakts 4.82 EUR

IZCENOJUMI  TELPU NOMAI

Nīgrandes skolas zāle stunda 7.32 (ar PVN 21%) EUR
Sporta zāle stunda 8.65 (ar PVN 21%) EUR
Stadions stunda 5.22 (ar PVN 21%) EUR

 
MAKSA PAR INTERNĀTU – JAUNIEŠU MĪTNI   – mēnesis 6.00 EUR
(maksas atvieglojumi 100% apmērā – maznodrošinātās vai trūcīgās ģimenes statusam, kura dzīvesvieta deklarēta Saldus novadā)
 
MAKSA par elektroierīču izmantošanu internātā/jauniešu mītnē  – mēnesis 1.24 EUR

Ar 2022. gada 24. marta Saldus novada domes sēdes protokolu Nr.6 56§ ir apstiprināti 100% atvieglojumi  maksai par telpu nomu Saldus novada pašvaldībā visām domes dibinātām iestādēm, tajā skaitā pagastu/pilsētas/apvienības pārvaldēm un pašvaldības aģentūrām, kuru telpas tiek nomātas Saldus novada pašvaldības iestāžu un aģentūru darbības nodrošināšanai.